پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری ...

استاد راهنما:

خانم دکتر فردوس یادگاری

استاد مشاور:

آقای دکتر صمد کریم زاده

سال تحصیلی:

85-1384

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چکیده                                           1

فصل اول: کلیات پژوهش         

1-1- مقدمه                                               4

2-1- بیان مسئله                                              6

3-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                       7

4-1- انگیزه پژوهش                                        9

5-1- هدف پژوهش                                           9

6-1- سوال پژوهش                                          10

7-1- تعاریف عملیاتی                                          11

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2- مبانی نظری پژوهش

1-1-2- فرهنگ سازمانی                                     14

2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی                                      15

3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی                                   17

4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی                                 20

5-1-2- منابع فرهنگ                                           22

6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ                                     22

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                    23

8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی                              28

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                               28

10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه                                29

11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش                             29

12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ                                     30

13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت                                 31

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی                                   31

15-1-2- کارکرد فرهنگ سازمان                                  31

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                 32

17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی                             33

18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی                                     34

19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار                          35

20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی                      35

1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز                                 35

2-20-1-2- الگوی اوچی                                    36

3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن                               37

4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر                                39

5-20-1-2- الگوی کرت لوین                                     40

6-20-1-2- الگوی منوچهر کیا                                   40

2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات                       42

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات                       43

3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات                        46

4-2-2- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی                        49

به فناوری اطلاعات و ارتباطات و…

5-2-2- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الکترونیک                              50

2-5-2-2- تجارت الکترونیک                            51

3-5-2-2- دولت الکترونیک                             53

4-5-2-2- نشر الکترونیک                              54

5-5-2-2- پارک های فناوری                            54

6-5-2-2- شهر اینترنتی                               56

7-5-2-2- دهکده جهانی                                56

6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                  57

2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows                                                      58

3-6-2-2- واژه پردازها Word                          58

4-6-2-2- صفحه گسترها Excel                           59

5-6-2-2- بانک اطلاعاتی Access                         59

6-6-2-2- ارائه مطلب Power point                       60

7-6-2-2- اینترنت Internet                              60

7-2-2- ظهور اینترنت                                 62

8-2-2- اینترنت چیست                                 62

9-2-2- شبکه عنکبوتی جهانی                           63

10-2-2- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات                                                     63

11-2-2- فناوری پوش                                  64

12-2-2- ارتباطات شبکه ای                            64

13-2-2- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                   66

14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات                         66

15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات                       67

16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    69

17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    70

18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                    70

19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی                                                   72

20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی                       72

21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور                                    74

سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد…

22-2-2- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات                     77

23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات                      79

24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده                                                80

25-2-2- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات                               81

26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان                                                  84

27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه                                            85

28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا                                                86

29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات IT                     87

3-2- پیشینه پژوهش                                   88

1-3-2- پژوهش های داخل کشور                          88

2-3-2- پژوهش های خارج کشور                          92

 

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                      103

2-3- جامعه پژوهش                                    103

3-3- نمونه و روش نمونه گیری                         103

4-3- ابزار پژوهش                                    104

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی                       104

2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                       104

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                   105

6-3- روش جمع آوری اطلاعات                             105

7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری                     106

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه                                           108

2-4- اطلاعات عمومی                                   109

3-4- توصیف داده ها                                  112

4-4- تحلیل داده ها                                  130

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث و نتیجه گیری                               152

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش                        152

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                      153

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                      154

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                      155

2-5-  نتیجه کلی                                     156

3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش                        157

4-5- پیشنهادهای پژوهش                               157

5-5- خلاصه پژوهش                                     159

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                   163

فهرست منابع لاتین                                    169

 

ضمایم

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فناوری اطلاعات

 

 

فهرست جداول

عنوان                                             صفحه

جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشی

جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی                                                    78

جدول شماره (3-1) حجم نمونه                          103

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس                                                 109

جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل                                          110

جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                        111

جدول شماره (4-4) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسک پذیری                                      112

جدول شماره (4-5) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات                                        114

جدول شماره (4-6) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری                                       116

جدول شماره (4-7) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی)                             117

جدول شماره (4-8) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی)                                 118

جدول شماره (4-9) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی                                                   119

جدول شماره (4-10) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات                                                   120

جدول شماره (4-11) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول                                  121

جدول شماره (4-12) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها                                         123

جدول شماره (4-13) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها                                          124

جدول شماره (4-14) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها                                       125

جدول شماره (4-15) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانکهای اطلاعاتی                                       127

جدول شماره (4-16) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب                                            128

جدول شماره (4-17) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت                                                129

جدول شماره(4-18)نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و                                       131

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4- 19) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بکارگیری فناوری                                132

اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان

جدول شماره (4-20)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بکارگیری                                       135

فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-21) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و                                     136

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-22) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و                                            139

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-23) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و                                            141

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-24) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و                                            143

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-25) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و                                         145

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-26) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و                                                147

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (4-27)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بکارگیری                                       150

فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                  صفحه

نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی                                                  40

نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی                                               41

نمودار شماره (2-3)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات،                           45

رایانه و ارتباطات

نمودار شماره (2-4)عصر کشاورزی، صنعت، اطلاعات                                                    46

نمودار شماره (4-1)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس                                                   109

نمودار شماره (4-2) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل                                       110

نمودار شماره (4-3) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات                                         111

نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                          131

نمودار شماره (4-5) میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان                               133

نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 135

نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        137

نمودار شماره (4-8) رابطه بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        139

نمودار شماره (4-9) رابطه بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 141

نمودار شماره (4-10) رابطه بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                 143

نمودار شماره (4-11) رابطه بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                        145

نمودار شماره (4-12) رابطه بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات                              147

نمودار شماره (4-13)میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زن و مرد                  150

-1- مقدمه

 

دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی­ حداکثر استفاده را می­برند.

بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر کسی که طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش ، کسب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد ، 1379 ، ص 24).

دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه[3] هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده­آل هنگامی میسر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.

سازمانها باید جهت به کار­گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن­آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست در این حرکت در “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه­های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش­های مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام­های سازمانی، هدف­گذاری، تدوین و اجرای استراتژی­ها و …. تاثیر می­گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف­دار ، پشتکار  و سخت کوشی و تعهد عمل می­کند.

نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و… به تولید کالا و خدمات بپردازد  و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.