واژگان کلیدی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، فرهنگ، رهبری

 

فهرست مطالب

عنوان                 شماره صفحه

فصل اول. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-4 اهداف تحقیق: 4

1-6 مدل مفهومی: 5

1-7 فرضیات تحقیق.. 5

1-8 محدودیت های پژوهش : 6

1-9 تعریف اصطلاحات: 6

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: 6

فصل دوم. 7

2-1 ادبیات تحقیق: 8

2-1-1مقدمه ای از سیر تکاملی SHRM  در ایران: 8

2-2 تاریخچه  مدیریت استراتژیک منابع انسانی: 8

2-3دلایل عدم وجود SHRM  در ایران: 10

2-4 نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمانی: 11

2-5 چالشهای پیش روی  SHRM در ایران: 11

ب: فرهنگ مدیریتی در سازمانها 12

تحقیقات انجام شده در خارج. 13

فصل سوم. 19

3-1 روش شناسی و نوع تحقیق.. 20

3-2 جامعه آماری  پژوهش… 20

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 20

3-4 روش گردآوری داده ها: 20

3-5 پایایی پرسشنامه: 20

فصل چهارم. 21

4-1 تجزیه و تحلیل پژوهش: 22

4-1-1 تجزیه وتحلیل داده ها 22

فصل پنجم. 24

5-1 مقدمه : 25

5-2 تحلیل یافته ها : 25

بحث و تفسیر : 25

5-3 نتیجه گیری و پیشنهادات: 26

پرسشنامه. 28

فهرست منابع: 31 

1-1 مقدمه

برنامه‌ریزی نیروی انسانی (HRP)، عرضه و تقاضای آتی سازمان برای کارکنان را به‌طور منظم پیش‌بینی می‌کند. با تخمین تعداد و نوع کارکنانی که مورد‌نیاز است، واحد منابع انسانی می‌تواند جذب، گزینش، آموزش، و برنامه‌ریزی شغلی و سایر فعالیت‌های دیگر را بهتر برنامه‌ریزی کند. برنامه‌ریزی نیروی انسانی که برنامه‌ریزی اشتغال نیز نامیده می‌شود، به واحد منابع انسانی امکان می‌دهد تا سازمان را در زمان درست با افراد مناسب مجهز کند. نیاز به تفکر استراتژیک در مدیران و رهبران سازمان برای رویارویی با چالش‌های فرارو به ویژه در حوزة برنامه‌ریزی، دست اندرکاران متخصص را بر آن داشته تا به برنامه‌ریزی نیروی انسانی با دیدی استراتژیک نگاه کنند. برنامه‌ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRP) رویکردی جامع و ساختار یافته به ارزیابی نیازهای فعلی و بلند مدت نیروی انسانی سازمان‌ و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به آنها است.

Be the first to comment

Leave a Reply